Skak i Ringsted siden 1927

- træk af klubbens historie gengivet af Poul Buhl

Denne version afsluttet: 31. januar 2000

"Aar 1927 den 23. November afholdt Arbejdernes Skakklub stiftende Generalforsamling på Schweitzerpavillionen. Til Dirigent valgtes Skomager Olaf Hansen, som derpaa oplæste udkast til Love og disse godkendtes eenstemmigt, hvorefter man gik til valg af Bestyrelse. Til Formand valgtes Hans Jensen, Søndergade 42, til Kasserer Skorstensfejersvend Petersen, Dagmarsgade 7, til Sekretær Henry Larsen, Teglovnsvej 20 og til Suppleant Olaf Hansen, St. Knudsgade 17. Til Revisorer valgtes Journalist Nicolaisen og Aage Jørgensen og til Revisorsuppleant Skomagersvend Schwartz. Det vedtoges herefter at afholde en ugentlig Spilleaften, og denne fastsattes til Tirsdag. Dagsordenen var hermed udtømt, og da ingen ønskede Ordet hævedes Generalforsamlingen. Henry Larsen."

Således indledes klubbens forhandlingsprotokol. Ved klubbens første bestyrelsesmøde den 5. december 1927 blev vedtaget følgende grundregler for, hvordan man skulle opføre sig i klubben: 1) Højrøstet tale i spillelokalet må ikke finde sted. 2) Meningstilkendegivelse om et endnu ikke afsluttet parti må ikke finde sted. Overtrædelse straffes med bøde på 25 øre, ved turneringer er bøden 1 krone. 3) Rørt brik skal flyttes.

Arbejdernes Skakklub i Ringsted var hermed stiftet som et alternativ til den allerede eksisterende Ringsted Skakklub, der menes at være stiftet omkring 1920. Det første klubmesterskab blev vundet af Bernhard Hansen, som var dobbeltmedlem, idet han også var medlem af Ringsted Skakklub. Han blev imidlertid senere ekskluderet af Arbejdernes Skakklub, da man skulle spille en match mod Ringsted Skakklub, og han meddelte, at han følte sig forpligtet til at stille op for Ringsted Skakklub. Den dag i dag står det i klubbens vedtægter, at medlemmer ikke uden bestyrelsens accept må stille op for andre til kampe imod klubben.

Ved den første generalforsamling 9. oktober 1928 på Tokio balancerede regnskabet med 135,10 kr. Det blev vedtaget at yde 5 kr. årligt i tilskud til to abonnementer på Skakbladet. På generalforsamlingen 9. april 1929 blev det vedtaget at indmelde klubben i Dansk Skak Union (DSU). Kontingentet blev ved samme lejlighed forhøjet til 2,25 kr. pr. kvartal eller 75 øre pr. måned.

I 1932 stiftedes Dansk Arbejder Skakforbund (DASF), og på generalforsamlingen 25. oktober samme år var der forslag om udmeldelse af DSU og indmeldelse i DASF. Efter nogen debat blev det besluttet at indmelde klubben i DASF fra 1. januar 1933.

Ved matcher mod andre klubber bar det dengang almindeligt, at en af de stærkeste spillere havde mere end én modstander, hvis holdene ikke var lige store. Således sluttede en match mod Afholdsfolkenes Skakklub fra Slagelse uafgjort 9-9, fordi Slagelse-klubbens førstemand hr. Lyngholm vandt samtlige 6 partier over Ringsted-klubbens tre første brætter. Den første sejr i klubbens historie blev vundet onsdag den 8. januar 1933, hvor Vordingborg Arbejder Skakklub blev besejret 8-7.

Lørdag den 25. november 1933 afholdt Arbejdernes Skakklub sin årlige efterårsfest med meget fin tilslutning. Festen åbnedes kl. 20.00 med musik af UG Højttalerorkester. Kl. 22.00 var der kaffebord, hvor formanden bød velkommen og udtrykte sin glæde over det gode sammenhold, og kasserer A. Olsen talte for damerne. Derefter fortsattes dansen. Kl. 01.00 blev der afholdt en vellykket pakkefest, der sikrede klubben midler til en længe eftertragtet vandrepokal. Kl. 03.30 var der frokostbord, hvorefter dansen fortsattes til kl. 06.00.

I 1943 startede Ringsted Skakklub igen efter at have ligget stille et stykke tid. Dette førte til, at man i 1944 startede byturneringen, hvor begge klubbers medlemmer deltog i kampen om bymesterskabet, og denne turnering har siden indledt skaksæsonen om efteråret.

1952 var et af de store år i klubbens historie. I forbindelse med klubbens 25 års jubilæum var det lykkedes at få DASF´s påskestævne til Ringsted. Stævnet blev holdt på Hotel Postgaarden, som man havde lejet for påsken for 500 kr. Der blev afholdt en basar for at skaffe penge til stævnet. Med ca. 150 deltagere var dette det hidtil største skakstævne i Ringsted. Regnskabet for stævnet udviste et overskud på godt 500 kr., som man indsatte på klubbens rejsefond. Selve jubilæet blev fejret med en jubilæumsfest på Postgården den den 22. november og en jubilæumsturnering samme sted dagen efter.

Ringsted Skakklub blev endeligt opløst i 1960, og siden har der kun været én skakklub i Ringsted. Men DASF var i disse år i stærk tilbagegang, og der blev efterhånden længere og længere til de nærmeste naboklubber indenfor forbundet. I 1965 meldte klubben sig således ind i sammenslutningen Storkøbenhavns Arbejderskakklubber. Den 15. marts 1967 var der ekstraordinær generalforsamling med forslag om udmeldelse af DASF og indmeldelse i DSU. Dette blev knebent forkastet med stemmerne 11-8 og 2 blanke.

Den 25. november 1967 blev klubbens 40 års jubilæum fejret ved en fest på Benløse Kro. I samme anledning var der arrangeret en hurtigturnering på Hotel Casino, denne turnering fortsatte siden under navnet Ringstedturneringen og var frem til midten af 1970´erne en af landets største og stærkeste hurtigturneringer. Deltagerrekorden blev sat i 1970 med 126 deltagere, dette svandt dog siden noget til turneringen blev afviklet for sidste gang i 1996 med 15 deltagere.

I maj 1968 var der igen ekstraordinær generalforsamling, hvor man efter megen og voldsom debat vedtog udmeldelse af DASF pr. 1. juli 1968 og indmeldelse i DSU. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 20-6 og 1 blank. På den ordinære generalforsamling 28. august 1968 i Smedenes Hus blev det vedtaget at ændre klubbens navn til "Skakklubben af 1927, Ringsted".

I 1968 startede klubben med tre hold i DSU´s holdturnering, hvor de klarede sig flot. Førsteholdet vandt A-rækken og rykkede op i Mesterrækken, andetholdet sluttede som nr. 2 i B-rækken og tredjeholdet vandt C-rækken og rykkede op i B-rækken. Og allerede i sin første sæson i Mesterrækken i 1969/70 sikrede førsteholdet sig oprykning til 3. division.

1968 var også året, hvor klubbladet VARIANTEN udkom for første gang. Preben Clausen og Carsten Buhl var de to første redaktører, og bladet nåede at udkomme med seks numre i sæsonens løb.

Den 7. august 1972 uddelte klubbens bestyrelsesmedlemmer samt enkelte frivillige 4.000 foldere til samtlige husstande i Ringsted med en opfordring til at spille skak og en omtale af, hvad Skakklubben af 1927 står for. Dette initiativ gav klubben Dansk Skak Unions initiativpræmie.

I sæsonen 1973/74 rykkede klubben førstehold op i 3. division, hvor det i sæsonen 1974/75 opnåede klubbens til dato bedste placering i holdturneringen med en femteplads. Samme år vandt andetholdet Mesterrækken, således at klubben i sæsonen 1975/76 kunne stille med to divisionshold - både i 2. og 3. division. Desværre medførte sæsonen nedrykning for begge hold.

I 1974 afholdtes for første gang juleafslutning med lynturnering og kaffebord med kinesisk lotteri. Denne tradition er blevet fortsat siden, og der er hvert år stor prestige i at vinde julemesterskabet i lynskak.

I sommeren 1975 var 6 spillere med ledsagere inviteret på et kombineret skak- og ferieophold i Gøte på Færøerne. I den forbindelse blev også spillet en match mod Færøernes OL-hold, som vandt 3½-2½.

Klubbens 50-års jubilæum blev markeret med flere arrangementer, bl.a. en hurtigskakholdturnering, simultan med Danmarks næstbedste, IM Svend Hamann, og en invitationsturnering for hovedkredsens stærkeste spillere - hvoraf henved halvdelen kom fra Ringsted - med pengepræmier og kontant bonus for hvert opnået point. John Heidelbach fra Slagelse vandt foran to klubkammerater. Endvidere var der genvisit fra Gøte og fra Kristianstad, klubbens svenske venskabsklub. Lørdag den 26. november blev der afholdt jubilæumsfest i Alsted Forsamlingshus, og ved den lejlighed fik Lasse Appelquist overrakt et hædersbevis med tak for en enestående indsats for klubben igennem en årrække.

Klubben gav iøvrigt sig selv den bedst tænkelige jubilæumsgave, da klubbens to bedste hold sikrede sig oprykning i jubilæumssæsonen 1977/78 og klubben dermed igen kunne stille op i både 2. og 3. division. Det varede dog kun en enkelt sæson, før begge holdene igen måtte gå den tunge vej et trin ned.

Et af klubbens mest prestigefyldte resultater blev opnået i 1980, da 7 spillere fra klubben var på visit hos venskabsklubben i Gøte. En kamp mod Færøernes OL-hold blev vundet med 4-3 - resultatet på de fire "landsholdsbrætter" blev 3-1 til Ringsted. Et resultat, der førte til at enkelte spillere rejste kravet om at erklære Ringsted for en selvstændig republik, så vi kunne stille op ved OL …

Med afslutningen af 1970´erne sluttede også klubbens storhedstid, styrkemæssigt som medlemsmæssigt. Flere af de stærkeste spillere stoppede eller holdt pause, og mange af de unge lovende spillere flyttede fra byen. Alligevel lykkedes det i 1981/82 for tredje gang at rykke op i 2. division, men samme år rykkede andetholdet ud af Mesterrækken, hvilket tydeligt viste, at det begyndte at knibe med bredden. Og da førsteholdet i 1983 rykkede ud af 2. division, fortsatte nedturen året efter med nedrykning fra 3. division. Siden er førsteholdet tre gange rykket op i 3. division, men har ikke været i stand til at bide sig fast.

I 1985 arrangerede klubben en EMT, der siden er blevet spillet i efterårsmånederne under navnet Løvfalds EMT. I 1989 fik den et modstykke i forårsmånederne, da den første Løvsprings EMT blev arrangeret, en turnering der siden har samlet mange deltagere hvert år, kulminerende med 108 deltagere i 1994. 1989 var også året, hvor BUHLLETINEN udkom for første gang, og den har siden trofast fulgt Løvspringsturneringerne med hver rundes partier og resultater, statistik, kommentarer og debat.

Endelig var 1989 også året, hvor en veloplagt Bent Larsen spillede simultan i Ringsted. Efter at have underholdt omkring et parti fra årets DM og alverdens andre emner spillede han mod 33 modstandere og vandt med 31-2.

I 1992 var klubben vært for Junior-DM, og samme år blev klubben tildelt DSU´s initiativpræmie. Den fik vi igen i 1995, da Ringsted var vært for DM i skak. Et gigantisk arrangement med 405 deltagere og et halvt hundrede frivillige, som suverænt er den største skakbegivenhed i Ringsted nogensinde. Stævnet kostede en enorm arbejdsindsats, men gav til gengæld et pænt lille overskud til klubben, som dermed fik polstret klubkassen til fremtidige udfordringer.

Den 6. december 1994 spillede Danmarks stærkeste skakspiller, Curt Hansen, simultan i Ringsted. Han vandt 19-2 over de 21 fremmødte modstandere.

I 1997/98 sæsonen blev klubbens 70 år markeret på forskellig måde med en fødselsdagspokalturnering, en mixparturnering og et chessballstævne. Løvspringsturneringen havde 10-års jubilæum, og i den anledning var alle tidligere vindere inviteret til at deltage i en invitationsklasse, som blev vundet af Hans Dahl Pedersen.

Jubilæumssæsonen blev også starten på en række nye fremtidsrettede aktiviteter. Der blev indkøbt et stort skakspil, som siden er blevet anvendt til en opvisningsturnering med gågadeskak i sommermånederne og til en række andre propagandaformål. Og en ny æra i klubbens ungdomsarbejde blev indledt med Liselotte Madsen som ny og initiativrig ungdomsleder. Samtidig med løvfaldsturneringen i 1997 blev afholdt en weekendlejr for børn, og efter at have samlet erfaringer med børnearbejde i løbet af sæsonen, blev det besluttet fra sæsonstarten 1998/99 at starte en lille satellitklub op i form af en børneafdeling, der spiller om eftermiddagen på Sct. Joseph Skole. I løbet af den første sæson nåede børneafdelingen alene op på 33 medlemmer, hvilket betød at klubbens medlemstal blev godt og vel fordoblet til i alt 70 medlemmer. Og i august 1998 fik klubben som den første klub i 2. hovedkreds en hjemmeside på internettet med Hans Henrik Hansen som en særdeles aktiv webmaster. Disse nye initiativer indbragte i 1999 klubben Dansk Skak Unions initiativpræmie for fjerde gang, denne gang for et gedigent stykke klubarbejde. Sportsligt set sluttede sæsonen imidlertid med et tilbageslag, da førsteholdet for første gang rykkede ud af Mesterrækken – trods sejre i fire af syv kampe.

Ved indgangen til år 2000 fremstår Skakklubben af 1927 som en særdeles aktiv og livskraftig klub, og med en solid medlemsbase med mange talentfulde børn og juniorer og en bred vifte af forskelligartede aktiviteter og tilbud til medlemmerne står klubben godt rustet til fremtiden i det nye årtusinde, og vi påregner også fremover at kunne gøre os gældende blandt de største og mest aktive klubber i 2. hovedkreds.

Oversigt over Skakklubbens historiske statistikker