Formanden har ordet ...


VARIANTEN har fået en lillebror!

Klubbens børneafdeling er kommet i gang onsdag eftermiddag, og det har allerede medført en eksplosiv vækst i medlemstallet, som meget let kan gå hen og blive fordoblet i løbet af sæsonen. Vores ungdomsafdeling er faktisk blevet så stor, at vi har lanceret dens eget blad - BIVARIANTEN. Alle ledere har sukket efter at få medlemstilgang efter flere år med tiltagende krisestemning - men er Dansk Skak Union overhovedet interesseret i nye børnemedlemmer?

Denne sæsons hovedbegivenhed har uden sammenligning været etableringen af vores børneafdeling på Sct. Joseph Skole. Vores børneafdeling er ikke nogen nyhed, for vi havde den også sidste år. Dengang kom børnene ud i klubben, men ud fra vores erfaringer i sæsonens løb kom vi frem til, at det ville fungere bedre at flytte klubben ud til børnene. Derfor startede vi efter sommerferien en afdeling af klubben på Sct. Joseph skole med skolens mange skakinteresserede børn som den primære målgruppe.

Det er foreløbig gået fint, for vi er nået op på 12 medlemmer i børneafdelingen. Og det er vel at mærke aktive, kontingentbetalende medlemmer. Liselotte var meget spændt på, hvor mange der ville komme første gang - hun havde så småt stillet os en 20-25 nye medlemmer i udsigt. Derfor var hun i begyndelsen en lille smule skuffet over tilslutningen, men alle har holdt ved, og nu er der også andre, der er blevet interesserede - så hun har lovet mig en 6-7 nye medlemmer inden jul og så formentlig en halv snes stykker mere efter nytår, hvor hun også vil tilbyde børnene fra børnehaveklassen at være med. Og så har hun mere end holdt sit løfte om medlemstilgang!

De fleste medlemmer i børneafdelingen er børn fra 1. og 2. klasse, og det indebærer blandt andet at det er ekstra vigtigt at holde en god kontakt til forældrene. Derfor har vi besluttet at lave et helt nyt klubblad specielt for ungdomsafdelingen. Det hedder logisk nok BIVARIANTEN, og det første nummer udkom for nogle uger siden. Vi bruger det til at fortælle om, hvad der sker i børneafdelingen, og hvordan børnene klarer sig, når de er med ude til turneringer. Liselotte redigerer, men jeg er også blevet inddraget lidt i projektet, og jeg har lagt vægt på, at bladet skal være for hele ungdomsafdelingen - altså også de børn og juniorer, der deltager på klubaftenerne. Vi deler ikke bladet ud til seniormedlemmerne, men interesserede kan følge med i de eksemplarer, der bliver lagt frem i klubben.

Ud over vores eget ungdomsarbejde er vi så småt også begyndt at få gavn af det skoleskakarbejde, som specielt Leif Jensen har stået for. Hans mest aktive børn har lært os at kende gennem vores mange aktiviteter de senere år og er så småt begyndt at søge ud i klubben - selv om vi har tilrådet enkelte af dem at vente lidt endnu. Leifs børn er gennemgående lidt ældre end vores, og han har også lidt flere - endnu. Og de er blevet meget aktive i år. Ved de Grand Prix-stævner, der har været afholdt i efteråret, har mellem en tredjedel og halvdelen af alle de deltagende børn været fra Ringsted. Forældrene har været flinke til at bakke op og tilbyde kørsel, og selv om det er blevet en større opgave at arrangere alt det praktiske når vi skal ud til stævnerne, så er det også en fornøjelse at være med til. Ringsted er blevet en magtfaktor inden for ungdomsskakken!

Det har også stimuleret interessen i løbet af sæsonen, at vi har været med til alle de Junior Grand Prix-stævner, der har været afholdt. Det er spændende at komme ud og spille med andre, og så får de præmier med hjem. Og vores børn kan faktisk godt klare sig - og man ser også tydelige fremskridt i spillestyrken hos dem, der har været med flere gange. Vi har lagt den linie i år, at vi vil deltage i alle Grand Prix-stævnerne. Det er ikke mindst for at give vores børn og juniorer de bedste chancer for at kvalificere sig til det sjællandsmesterskab, vi selv arrangerer 8. maj.

Hvis vi nøjes med at se på vores egne medlemmer kan vi foreløbig konstatere, at hvis Liselotte holder hvad hun lover, vil klubbens medlemstal i løbet af et par måneder passere de 60 - hvilket vil gøre os til den tredjestørste klub i 2. hovedkreds! Det er tankevækkende, at vi i løbet af så forholdsvis kort tid har udsigt til en fordobling af medlemstallet. Vi kan endda bryste os af, at vores ungdomsafdeling allerede nu er en af landets største. Vi har i øjeblikket 18 børn og juniorer blandt vores medlemmer, og det kan kun en lille håndfuld klubber slå. Kun tre har over 20. Tjele og Helsinge ligger på 24 - ifølge sidste års Skakhåndbog - et tal som vi formentlig snart passerer. Men der er endnu langt op til førstepladsen. Hørsholm har 45 børnemedlemmer, og det tyder jo på, at de har valgt at organisere deres børneafdeling på samme måde som os.

Dansk skak har nu i flere år i stadig større grad erkendt, at skak er ude i en dyb medlemskrise. Jeg synes det fremgår med al ønskelig tydelighed af vores erfaringer, at en målrettet og konsekvent indsats giver resultater. Det er ikke på grund af manglende skakinteresse, at dansk skak taber medlemmer. Det er simpelthen fordi man mangler engagerede ledere. Andre ungdomsledere har gjort sig de samme erfaringer: Hvis man arrangerer nogle aktiviteter for børnene, så er interessen der også. Men ofte går det hele i sig selv igen, når de aktive og engagerede ledere flytter eller holder op.

Ungdomsarbejde er i sagens natur en meget langsigtet aktivitet, og det kræver også nogle meget stabile rammer. Dansk Skak Union indførte - som et af formand Søren Bech Hansens første initiativer efter at han var blevet valgt ved DM i Ringsted - et børnemedlemsskab. Kontingentet skulle være beskedne 40 kroner om året, og målet var klart: Flere børnemedlemmer.
På delegeretmødet i påsken virkede Søren Bech meget fortrøstningsfuld omkring mulighederne for at få bevilget penge til skakken. Hvis det ikke blev til noget, måtte der spares på elitebudgettet til gavn for bredden. Men af de millioner der blev søgt blev kun en meget beskeden del bevilget, og nu virker det som om unionen er gået totalt i panik. Der er varslet en enorm kontingentforhøjelse, som skal bruges til at ansætte to breddekonsulenter, som skal rejse rundt og hjælpe skakklubberne med deres arbejde. Idéen er muligvis hentet fra sportsdanserne, der har gjort det samme. Unionen har bare ikke råd til det.

Hvis den varslede kontingentforhøjelse bliver vedtaget i påsken, bliver vi nødt til selv at forhøje klubbens kontingent med omkring 50%. Det er bare ikke særlig heldigt så kort tid efter. at vi har startet vores børneafdeling op, og derefter kan vi simpelthen ikke tillade os at forhøje børnekontingentet. Men det betyder, at vi fremover skal aflevere 65% af børnenes kontingent til unionen. Hvor meget er der så tilbage til os at lave børnearbejde for?

Unionens projekt virker som en ren panikløsning, og vil heller ikke kunne løse medlemsproblemet. Konsulenterne kan jo ikke udføre klubarbejdet. Løsningen er snarere et tættere lokalt samarbejde mellem klubberne, og så kan unionen koncentrere sig om at rekruttere lederemner på seminarierne eller blandt skolelærerne. For det er hovedsagelig derfra, vi skal rekruttere lederne til ungdomsarbejdet.

Noget helt andet er, at ungdomsarbejdet indenfor dansk skak er noget organisatorisk rod. Det har i mange år været Dansk Skole Skak, der stod for det, men skoleskakken haft en lederkrise, og i dag er det i stigende omfang klubberne, der har overtaget ungdomsarbejdet. Nu er Dansk Skole Skak blevet optaget i tankesportsforbundet og kan få et støttebeløb efter deres medlemstal. Men de har et problem: Forbundet har ingen medlemmer! Børnene der spiller skoleskak er ikke registreret noget sted, og de betaler som regel ikke for at gå til det. Men til alle andre aktiviteter, som børnene går til, betaler de kontingent. Hvorfor skal skak være en undtagelse?

Vi har nu skaffet dansk skak en masse nye kontingentbetalende medlemmer. Så må vi til gengæld kunne forvente en passende opbakning fra DSU.